logo

Back to index

NHD

Min: 0.3333, max: 0.8947, yellow zone: [0.4000 .. 0.6000].

Elements: 289, μ: 0.5918, σ: 0.1704, Var: 0.0290, defects: 41%.

Packages: 45, classes: 595.

Green: 408, yellow: 85, red: 102.

Class NHD k l
o.s.c.core.DebuggingClassWriter 0.5 4 2
o.s.c.core.Block NaN 4 0
o.s.c.core.DefaultNamingPolicy 0.4444 4 3
o.s.c.core.DuplicatesPredicate NaN 1 1
o.s.c.core.C..$EarlyExitException NaN 0 0
o.s.c.core.E..$ArrayDelimiters NaN 0 0
o.s.c.core.C..$FieldInfo 0 2 1
o.s.c.core.SpringNamingPolicy NaN 1 0
o.s.c.core.L..$State NaN 0 0
o.s.c.core.LocalVariablesSorter 0.8095 7 3
o.s.c.core.TinyBitSet 0.4 5 1
o.s.c.core.A..$ClassLoaderData 0.5 4 3
o.s.c.core.Signature 0.7143 7 1
o.s.c.core.MethodInfo 0.7143 7 1
o.s.c.core.AsmApi NaN 0 0
o.s.c.core.WeakCacheKey 0.3333 3 1
o.s.c.core.C..$State NaN 5 0
o.s.c.core.CollectionUtils NaN 0 0
o.s.c.core.VisibilityPredicate NaN 1 1
o.s.c.core.MethodInfoTransformer NaN 1 1
o.s.c.core.D..$UnnecessaryBridgeFinder 0.3333 3 3
o.s.c.core.CodeGenerationException NaN 1 0
o.s.c.core.ClassNameReader NaN 0 0
o.s.c.core.DefaultGeneratorStrategy 0.5 5 2
o.s.c.core.K..$Generator 0.7692 13 6
o.s.c.core.ClassesKey NaN 0 0
o.s.c.core.ReflectUtils NaN 0 0
o.s.c.core.KeyFactory NaN 0 0
o.s.c.core.ClassInfo 0.7143 7 1
o.s.c.core.Local NaN 2 0
o.s.c.core.TypeUtils NaN 0 0
o.s.c.core.RejectModifierPredicate NaN 1 1
o.s.c.core.AbstractClassGenerator 0.8621 23 9
o.s.c.core.ClassEmitter 0.7168 18 6
o.s.c.core.MethodWrapper NaN 0 0
o.s.c.core.EmitUtils NaN 0 0
o.s.c.core.A..$Source NaN 0 0
o.s.c.core.CodeEmitter 0.8833 104 13
o.s.c.annotation.AnnotationAwareOrderComparator 1 2 1
o.s.c.annotation.DefaultAnnotationAttributeExtractor 0 2 2
o.s.c.annotation.A..$AnnotationCollector 0.6667 3 2
o.s.c.annotation.A..$AnnotationCacheKey 0.5 5 2
o.s.c.annotation.SynthesizingMethodParameter 0.4 5 1
o.s.c.annotation.AnnotationConfigurationException NaN 0 0
o.s.c.annotation.A..$MergedAnnotationAttributesProcessor 0.6254 10 7
o.s.c.annotation.MapAnnotationAttributeExtractor 0 2 2
o.s.c.annotation.AnnotationAttributes 0.6413 21 3
o.s.c.annotation.AbstractAliasAwareAnnotationAttributeExtractor 0.5667 6 2
o.s.c.annotation.OrderUtils NaN 0 0
o.s.c.annotation.AnnotationUtils NaN 0 0
o.s.c.annotation.A..$AlwaysTrueBooleanAnnotationProcessor 1 2 3
o.s.c.annotation.A..$SimpleAnnotationProcessor 0.5 4 3
o.s.c.annotation.A..$DefaultValueHolder NaN 0 0
o.s.c.annotation.AnnotatedElementUtils NaN 0 0
o.s.c.annotation.SynthesizedAnnotationInvocationHandler 0.5278 9 2
o.s.c.annotation.A..$AliasDescriptor 0.7091 11 4
o.s.o.instantiator.SerializationInstantiatorHelper NaN 0 0
o.s.o.i.basic.FailingInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.basic.NewInstanceInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.basic.O..$MockStream 0.5 4 2
o.s.o.i.basic.ObjectInputStreamInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.basic.AccessibleInstantiator NaN 0 0
o.s.o.i.basic.ConstructorInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.basic.ObjectStreamClassInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.basic.NullInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.basic.ProxyingInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.util.D..$Helper NaN 1 6
o.s.o.i.util.ClassUtils NaN 0 0
o.s.o.i.util.ClassDefinitionUtils NaN 0 0
o.s.o.i.util.D..$Java11 0.6667 6 6
o.s.o.i.util.UnsafeUtils NaN 0 0
o.s.o.i.util.DefineClassHelper NaN 0 0
o.s.o.i.util.D..$Java8 0 2 6
o.s.c.io.DefaultResourceLoader 0.7054 8 4
o.s.c.io.ClassPathResource 0.8182 11 2
o.s.c.io.C..$ClassRelativeContextResource 0 2 1
o.s.c.io.AbstractFileResolvingResource 0.7879 12 3
o.s.c.io.A..$VfsResourceDelegate NaN 0 0
o.s.c.io.FileUrlResource 0.6 5 1
o.s.c.io.ResourceEditor 0.3333 3 1
o.s.c.io.FileSystemResource 0.8947 19 2
o.s.c.io.DescriptiveResource 0.6667 6 1
o.s.c.io.VfsUtils NaN 0 0
o.s.c.io.PathResource 0.8947 19 2
o.s.c.io.AbstractResource 0.875 16 2
o.s.c.io.FileSystemResourceLoader NaN 1 1
o.s.c.io.ClassRelativeResourceLoader NaN 1 1
o.s.c.io.UrlResource 0.7697 11 3
o.s.c.io.D..$ClassPathContextResource 0 2 1
o.s.c.io.InputStreamResource 0.6667 6 1
o.s.c.io.VfsResource 0.8462 13 2
o.s.c.io.ByteArrayResource 0.7143 7 1
o.s.c.io.F..$FileSystemContextResource NaN 1 0
o.s.u.unit.DataSize 0.7455 11 2
o.s.c.t.classreading.C..$EmptyAnnotationVisitor 1 2 1
o.s.c.t.classreading.CachingMetadataReaderFactory 0.5 4 2
o.s.c.t.classreading.C..$EmptyFieldVisitor NaN 0 0
o.s.c.t.classreading.C..$LocalResourceCache 0.3333 3 2
o.s.c.t.classreading.AnnotationReadingVisitorUtils NaN 0 0
o.s.c.t.classreading.RecursiveAnnotationAttributesVisitor NaN 1 0
o.s.c.t.classreading.AbstractRecursiveAnnotationVisitor 0.8 5 2
o.s.c.t.classreading.SimpleMetadataReaderFactory 0.3333 3 2
o.s.c.t.classreading.AnnotationMetadataReadingVisitor 0.7916 35 5
o.s.c.t.classreading.AnnotationAttributesReadingVisitor 0 2 2
o.s.c.t.classreading.MethodMetadataReadingVisitor 0.5238 15 2
o.s.c.t.classreading.ClassMetadataReadingVisitor 0.7922 22 5
o.s.c.t.classreading.C..$EmptyMethodVisitor NaN 0 0
o.s.c.t.classreading.RecursiveAnnotationArrayVisitor 0.3333 3 2
o.s.c.t.classreading.SimpleMetadataReader NaN 3 0
o.s.c.c.internal.LoadingCache 1 2 1
o.s.c.c.internal.CustomizerRegistry 0 2 2
o.s.c.log.LogFormatUtils NaN 0 0
o.s.c.log.LogDelegateFactory NaN 0 0
o.s.c.log.CompositeLog 0.5294 18 2
o.s.u.backoff.ExponentialBackOff 0.5889 10 2
o.s.u.backoff.E..$ExponentialBackOffExecution 0.5 4 1
o.s.u.backoff.F..$FixedBackOffExecution NaN 2 0
o.s.u.backoff.FixedBackOff 0.4 5 1
o.s.u.function.SupplierUtils NaN 0 0
o.s.u.function.SingletonSupplier NaN 2 0
o.s.asm.Handler NaN 0 0
o.s.asm.Symbol NaN 1 0
o.s.asm.Context NaN 0 0
o.s.asm.Attribute 0.6639 10 8
o.s.asm.MethodTooLargeException NaN 4 0
o.s.asm.ConstantDynamic 0.8 10 2
o.s.asm.TypeReference NaN 9 0
o.s.asm.ClassTooLargeException NaN 2 0
o.s.asm.Handle 0.75 8 1
o.s.asm.ClassVisitor 0.7393 13 6
o.s.asm.Label 0.7299 11 7
o.s.asm.SpringAsmInfo NaN 0 0
o.s.asm.TypePath 0.3333 4 1
o.s.asm.AnnotationVisitor 0.6 5 2
o.s.asm.S..$Entry NaN 0 0
o.s.asm.FieldVisitor 0.4333 4 5
o.s.asm.MethodWriter 0.8097 48 11
o.s.asm.Constants NaN 0 0
o.s.asm.ModuleVisitor 0.6071 8 2
o.s.asm.AnnotationWriter 0.6667 7 4
o.s.asm.ByteVector 0.7652 12 4
o.s.asm.ClassWriter 0.8016 31 8
o.s.asm.FieldWriter 0.6599 7 7
o.s.asm.CurrentFrame NaN 1 3
o.s.asm.MethodVisitor 0.721 32 8
o.s.asm.Edge NaN 0 0
o.s.asm.ClassReader 0.7991 42 11
o.s.asm.Type 0.8667 15 3
o.s.asm.A..$Set 0.5 4 1
o.s.asm.ModuleWriter 0.6242 11 3
o.s.asm.Frame 0.7238 16 7
o.s.asm.SymbolTable 0.8484 50 12
o.s.c.s.support.SerializationFailedException NaN 0 0
o.s.c.s.support.DeserializingConverter 0 2 2
o.s.c.s.support.SerializationDelegate 0 2 3
o.s.c.s.support.SerializingConverter 1 2 1
o.s.c.style.StylerUtils NaN 0 0
o.s.c.style.DefaultToStringStyler 0.5741 9 3
o.s.c.style.ToStringCreator 0.7737 11 9
o.s.c.style.DefaultValueStyler 0.5667 6 4
o.s.objenesis.ObjenesisStd NaN 0 0
o.s.objenesis.SpringObjenesis 0.6 5 2
o.s.objenesis.ObjenesisSerializer NaN 0 0
o.s.objenesis.ObjenesisException NaN 0 0
o.s.objenesis.ObjenesisBase 0.3333 3 1
o.s.objenesis.ObjenesisHelper NaN 0 0
o.s.c.env.CommandLinePropertySource 0.7143 7 1
o.s.c.env.MapPropertySource 0.3333 3 1
o.s.c.env.PropertySourcesPropertyResolver 0.6933 6 5
o.s.c.env.ReadOnlySystemAttributesMap 0.7056 16 3
o.s.c.env.PropertySource 0.619 7 2
o.s.c.env.P..$StubPropertySource 1 2 1
o.s.c.env.ProfilesParser NaN 0 0
o.s.c.env.PropertyResolverExtensionsKt NaN 0 0
o.s.c.env.EnumerablePropertySource 0 2 1
o.s.c.env.JOptCommandLinePropertySource 0.3333 4 1
o.s.c.env.P..$ParsedProfiles 0 2 1
o.s.c.env.CommandLineArgs 0.4667 6 1
o.s.c.env.AbstractPropertyResolver 0.7937 21 6
o.s.c.env.MissingRequiredPropertiesException 0.3333 3 1
o.s.c.env.SystemEnvironmentPropertySource 0.6667 6 1
o.s.c.env.P..$ComparisonPropertySource 0.5 4 1
o.s.c.env.StandardEnvironment NaN 1 1
o.s.c.env.CompositePropertySource 0.5238 7 2
o.s.c.env.SimpleCommandLineArgsParser NaN 1 1
o.s.c.env.PropertiesPropertySource NaN 0 0
o.s.c.env.MutablePropertySources 0.6122 18 3
o.s.c.env.SimpleCommandLinePropertySource 0.3333 4 1
o.s.c.env.AbstractEnvironment 0.8746 36 8
o.s.cglib.SpringCglibInfo NaN 0 0
o.s.c.codec.AbstractSingleValueEncoder 0.7778 3 6
o.s.c.codec.ByteArrayDecoder 0.6667 3 4
o.s.c.codec.ResourceEncoder 0.5556 3 6
o.s.c.codec.CharSequenceEncoder 0.4286 4 7
o.s.c.codec.DataBufferDecoder 0.6667 4 5
o.s.c.codec.ByteBufferEncoder 0.3333 3 6
o.s.c.codec.DataBufferEncoder 0.3333 3 6
o.s.c.codec.ResourceDecoder 0.6667 4 5
o.s.c.codec.StringDecoder 0.5079 7 6
o.s.c.codec.CodecException NaN 0 0
o.s.c.codec.ResourceRegionEncoder 0.6173 10 9
o.s.c.codec.AbstractEncoder 0.5 4 3
o.s.c.codec.AbstractDecoder 0.52 5 5
o.s.c.codec.ByteBufferDecoder 0.6667 3 4
o.s.c.codec.ByteArrayEncoder 0.3333 3 6
o.s.c.codec.Hints NaN 0 0
o.s.c.codec.DecodingException NaN 0 0
o.s.c.codec.AbstractDataBufferDecoder 0.76 5 5
o.s.c.codec.EncodingException NaN 0 0
o.s.u.comparator.InstanceComparator 1 2 1
o.s.u.comparator.ComparableComparator 0 2 2
o.s.u.comparator.CompoundComparator 0.6154 13 4
o.s.u.comparator.BooleanComparator 0.5 5 2
o.s.u.comparator.InvertibleComparator 0.619 7 2
o.s.u.comparator.Comparators NaN 0 0
o.s.u.comparator.NullSafeComparator 0.3333 4 1
o.s.o.strategy.StdInstantiatorStrategy NaN 1 1
o.s.o.strategy.BaseInstantiatorStrategy NaN 0 0
o.s.o.strategy.SingleInstantiatorStrategy NaN 1 1
o.s.o.strategy.SerializingInstantiatorStrategy NaN 1 1
o.s.o.strategy.PlatformDescription NaN 0 0
o.s.c.i.support.DefaultPropertySourceFactory NaN 1 2
o.s.c.i.support.ResourcePatternUtils NaN 0 0
o.s.c.i.support.P..$VfsResourceMatchingDelegate NaN 0 0
o.s.c.i.support.PropertiesLoaderUtils NaN 0 0
o.s.c.i.support.VfsPatternUtils NaN 0 0
o.s.c.i.support.SpringFactoriesLoader NaN 0 0
o.s.c.i.support.ResourcePropertySource 0 2 1
o.s.c.i.support.LocalizedResourceHelper 0.5 2 2
o.s.c.i.support.ResourceArrayPropertyEditor 0.3333 3 2
o.s.c.i.support.EncodedResource 0.7778 9 1
o.s.c.i.support.PropertiesLoaderSupport 0.6844 10 5
o.s.c.i.support.P..$PatternVirtualFileVisitor 0.5667 6 2
o.s.c.i.support.ResourceRegion NaN 3 0
o.s.c.i.support.PathMatchingResourcePatternResolver 0.7493 23 7
o.s.c.c.converter.G..$ConvertiblePair 0.6 5 1
o.s.c.c.converter.C..$ConversionServiceConverter NaN 1 1
o.s.c.c.converter.ConvertingComparator NaN 1 1
o.s.u.concurrent.CompletableToListenableFutureAdapter 0.7778 9 8
o.s.u.concurrent.ListenableFutureAdapter 0 2 3
o.s.u.concurrent.FutureAdapter 0.7054 8 4
o.s.u.concurrent.MonoToListenableFutureAdapter 0.7143 7 6
o.s.u.concurrent.S..$SettableTask 0.5 4 2
o.s.u.concurrent.ListenableFutureCallbackRegistry 0.6381 7 5
o.s.u.concurrent.SettableListenableFuture 0.8182 11 8
o.s.u.concurrent.ListenableFutureTask 0.5 4 3
o.s.u.concurrent.DelegatingCompletableFuture NaN 1 1
o.s.c.t.support.ExecutorServiceAdapter 0.6667 6 3
o.s.c.t.support.TaskExecutorAdapter 0.6214 8 5
o.s.c.t.support.ConcurrentExecutorAdapter NaN 1 1
o.s.util.SystemPropertyUtils NaN 0 0
o.s.util.FileSystemUtils NaN 0 0
o.s.util.S..$NonClosingInputStream NaN 1 0
o.s.util.C..$EntryIterator NaN 7 0
o.s.util.A..$A..$PatternInfo NaN 8 0
o.s.util.F..$FastByteArrayInputStream 0.6161 8 4
o.s.util.A..$AntPathStringMatcher 0.3333 2 3
o.s.util.C..$Segment 0.6481 9 6
o.s.util.CollectionUtils NaN 0 0
o.s.util.MimeTypeUtils NaN 0 0
o.s.util.ObjectUtils NaN 0 0
o.s.util.ClassUtils NaN 0 0
o.s.util.C..$EnumerationIterator NaN 3 0
o.s.util.CommonsLogWriter 0.4167 4 2
o.s.util.C..$EntrySet 0.4 5 1
o.s.util.SocketUtils NaN 0 0
o.s.util.PatternMatchUtils NaN 0 0
o.s.util.CompositeIterator 0.5 4 1
o.s.util.S..$NonClosingOutputStream 0 2 2
o.s.util.C..$Entries NaN 1 1
o.s.util.CustomizableThreadCreator 0.8061 12 5
o.s.util.ExceptionTypeFilter 0 2 2
o.s.util.AlternativeJdkIdGenerator NaN 1 0
o.s.util.C..$WeakEntryReference NaN 4 0
o.s.util.C..$SoftEntryReference NaN 4 0
o.s.util.S..$SystemPropertyPlaceholderResolver NaN 1 1
o.s.util.LinkedMultiValueMap 0.7844 28 4
o.s.util.DefaultPropertiesPersister 0.6349 7 6
o.s.util.A..$ReflectiveElementFactory NaN 1 1
o.s.util.M..$SpecificityComparator 0.3333 3 2
o.s.util.Base64Utils NaN 0 0
o.s.util.AntPathMatcher 0.7766 22 5
o.s.util.JdkIdGenerator NaN 1 0
o.s.util.PropertyPlaceholderHelper 0.4722 4 6
o.s.util.FileCopyUtils NaN 0 0
o.s.util.ReflectionUtils NaN 0 0
o.s.util.ConcurrentReferenceHashMap 0.8167 24 5
o.s.util.C..$ReferenceManager 0 2 3
o.s.util.StringUtils NaN 0 0
o.s.util.MethodInvoker 0.7587 15 3
o.s.util.LinkedCaseInsensitiveMap 0.784 26 5
o.s.util.InvalidMimeTypeException NaN 1 0
o.s.util.StreamUtils NaN 0 0
o.s.util.ResourceUtils NaN 0 0
o.s.util.A..$PathSeparatorPatternCache NaN 2 0
o.s.util.SerializationUtils NaN 0 0
o.s.util.A..$AntPatternComparator 0 2 2
o.s.util.ConcurrencyThrottleSupport 0.6667 6 2
o.s.util.DigestUtils NaN 0 0
o.s.util.C..$Entry 0.4667 6 1
o.s.util.C..$Task 0.3333 3 4
o.s.util.NumberUtils NaN 0 0
o.s.util.StopWatch 0.8824 17 2
o.s.util.C..$MultiValueMapAdapter 0.7733 25 4
o.s.util.AutoPopulatingList 0.5889 25 3
o.s.util.UpdateMessageDigestInputStream 0.5 2 2
o.s.util.ResizableByteArrayOutputStream 0.3333 3 1
o.s.util.MimeType 0.7597 23 5
o.s.util.Assert NaN 0 0
o.s.util.SimpleIdGenerator NaN 1 0
o.s.util.A..$ElementInstantiationException NaN 0 0
o.s.util.S..$TaskInfo NaN 3 0
o.s.util.TypeUtils NaN 0 0
o.s.util.FastByteArrayOutputStream 0.7273 12 3
o.s.util.InstanceFilter 0.5 4 2
o.s.c.convert.T..$AnnotatedElementAdapter 0.6607 8 2
o.s.c.convert.ConverterNotFoundException NaN 2 0
o.s.c.convert.Property 0.8889 18 4
o.s.c.convert.TypeDescriptor 0.7817 28 4
o.s.c.convert.ConversionException NaN 0 0
o.s.c.convert.ConversionFailedException NaN 3 0
o.s.c.beans.BulkBean 0.4 6 1
o.s.c.beans.B..$Generator 0.7083 9 4
o.s.c.beans.BeanGenerator 0.7333 10 4
o.s.c.beans.B..$Generator 0.6944 10 4
o.s.c.beans.I..$Generator 0.6508 7 3
o.s.c.beans.B..$Generator 0.6944 9 4
o.s.c.beans.ImmutableBean NaN 0 0
o.s.c.beans.BulkBeanException NaN 2 0
o.s.c.beans.BeanMap 0.7579 20 3
o.s.c.beans.BeanMapEmitter 0.5476 7 4
o.s.c.beans.BulkBeanEmitter 1 2 2
o.s.c.beans.FixedKeySet NaN 2 0
o.s.c.beans.BeanCopier NaN 1 2
o.s.c.serializer.DefaultDeserializer NaN 1 1
o.s.c.serializer.DefaultSerializer NaN 1 2
o.s.c.t.filter.AbstractTypeHierarchyTraversingFilter 0.4667 6 3
o.s.c.t.filter.AbstractClassTestingTypeFilter 0 2 3
o.s.c.t.filter.AnnotationTypeFilter 0.5 5 2
o.s.c.t.filter.AssignableTypeFilter 0.6 5 1
o.s.c.t.filter.RegexPatternTypeFilter NaN 1 1
o.s.c.t.filter.AspectJTypeFilter NaN 1 2
o.s.o.i.perc.PercInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.perc.PercSerializationInstantiator NaN 1 0
o.s.c.i.buffer.DataBufferUtils NaN 0 0
o.s.c.i.buffer.NettyDataBufferFactory 0.76 11 5
o.s.c.i.buffer.D..$ExceptionDataBuffer 0.8063 27 6
o.s.c.i.buffer.D..$DefaultDataBufferOutputStream 0.5 2 2
o.s.c.i.buffer.D..$AsynchronousFileChannelReadCompletionHandler 0.375 4 4
o.s.c.i.buffer.D..$AsynchronousFileChannelWriteCompletionHandler 0.6852 10 6
o.s.c.i.buffer.DefaultDataBufferFactory 0.6944 9 4
o.s.c.i.buffer.D..$ReadableByteChannelGenerator 0 2 2
o.s.c.i.buffer.D..$SlicedDefaultDataBuffer 0.6603 13 4
o.s.c.i.buffer.NettyDataBuffer 0.8504 46 8
o.s.c.i.buffer.D..$DefaultDataBufferInputStream 0.3333 3 2
o.s.c.i.buffer.DefaultDataBuffer 0.8221 47 7
o.s.c.proxy.M..$Route NaN 0 0
o.s.c.proxy.DispatcherGenerator 0.5 2 4
o.s.c.proxy.InvocationHandlerGenerator 0.5 2 4
o.s.c.proxy.MixinBeanEmitter 1 2 1
o.s.c.proxy.InterfaceMaker 0.7202 8 6
o.s.c.proxy.BridgeMethodResolver NaN 1 0
o.s.c.proxy.B..$BridgedFinder 1 2 2
o.s.c.proxy.P..$ProxyImpl NaN 0 0
o.s.c.proxy.M..$FastClassInfo NaN 0 0
o.s.c.proxy.NoOpGenerator 0.5 2 4
o.s.c.proxy.FixedValueGenerator 0.5 2 4
o.s.c.proxy.LazyLoaderGenerator 0.3333 3 5
o.s.c.proxy.UndeclaredThrowableException NaN 1 0
o.s.c.proxy.M..$Generator 0.6944 9 4
o.s.c.proxy.MixinEmitter 1 2 1
o.s.c.proxy.CallbackInfo NaN 0 0
o.s.c.proxy.CallbackHelper 0.5667 6 2
o.s.c.proxy.MethodInterceptorGenerator 0.4667 5 6
o.s.c.proxy.Proxy NaN 0 0
o.s.c.proxy.MixinEverythingEmitter 1 2 1
o.s.c.proxy.M..$CreateInfo NaN 0 0
o.s.c.proxy.MethodProxy 0.5714 8 1
o.s.c.proxy.Mixin NaN 1 1
o.s.c.proxy.E..$EnhancerFactoryData 0.3333 2 3
o.s.c.proxy.Enhancer 0.8644 44 13
o.s.o.i.android.AndroidSerializationInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.android.Android17Instantiator NaN 1 0
o.s.o.i.android.Android10Instantiator NaN 1 0
o.s.o.i.android.Android18Instantiator NaN 1 0
o.s.c.reflect.FastClass 0.7526 18 7
o.s.c.reflect.M..$Generator 0.6944 10 4
o.s.c.reflect.MulticastDelegate 0.4 5 1
o.s.c.reflect.FastMethod 0.6 5 1
o.s.c.reflect.M..$Generator 0.7143 8 5
o.s.c.reflect.FastMember 0.7778 9 1
o.s.c.reflect.C..$Generator 0.6548 8 3
o.s.c.reflect.FastConstructor 0.6 5 1
o.s.c.reflect.FastClassEmitter 0.6667 3 2
o.s.c.reflect.F..$Generator 0.6508 7 3
o.s.c.reflect.ConstructorDelegate NaN 0 0
o.s.c.reflect.F..$GetIndexCallback 0 2 2
o.s.c.reflect.MethodDelegate 0.3333 4 1
o.s.c.util.P..$LongComparer NaN 1 1
o.s.c.util.P..$ByteComparer NaN 1 1
o.s.c.util.P..$DoubleComparer NaN 1 1
o.s.c.util.P..$ObjectComparer NaN 1 1
o.s.c.util.P..$ComparatorComparer NaN 1 1
o.s.c.util.S..$Generator 0.75 8 6
o.s.c.util.P..$IntComparer NaN 1 1
o.s.c.util.P..$Generator 0.6 6 3
o.s.c.util.ParallelSorterEmitter 0.3333 3 2
o.s.c.util.P..$ShortComparer NaN 1 1
o.s.c.util.P..$FloatComparer NaN 1 1
o.s.c.util.ParallelSorter 0.6667 12 3
o.s.c.util.SorterTemplate 1 10 1
o.s.c.util.StringSwitcher NaN 1 1
o.s.core.KotlinReflectionParameterNameDiscoverer 0.3333 3 3
o.s.core.R..$EmptyType NaN 1 0
o.s.core.NamedThreadLocal NaN 1 0
o.s.core.SimpleAliasRegistry 0.697 12 3
o.s.core.CollectionFactory NaN 0 0
o.s.core.GraalDetector NaN 0 0
o.s.core.M..$KotlinDelegate NaN 0 0
o.s.core.G..$TypeVariableMapVariableResolver 0 2 1
o.s.core.ParameterizedTypeReference 0.5 4 1
o.s.core.BridgeMethodResolver NaN 0 0
o.s.core.KotlinDetector NaN 0 0
o.s.core.NamedInheritableThreadLocal NaN 1 0
o.s.core.SpringProperties NaN 0 0
o.s.core.LocalVariableTableParameterNameDiscoverer 0.3333 3 3
o.s.core.PrioritizedParameterNameDiscoverer 0.3333 3 3
o.s.core.ConfigurableObjectInputStream 0.4444 4 3
o.s.core.S..$FieldTypeProvider 0.3333 3 1
o.s.core.ExceptionDepthComparator 0.3333 3 3
o.s.core.S..$MethodParameterTypeProvider 0.3333 3 1
o.s.core.DefaultParameterNameDiscoverer NaN 0 0
o.s.core.GenericTypeResolver NaN 0 0
o.s.core.SerializableTypeWrapper NaN 0 0
o.s.core.DecoratingClassLoader 1 3 1
o.s.core.ReactiveAdapter 0.7143 7 2
o.s.core.R..$ReactorAdapter NaN 1 1
o.s.core.StandardReflectionParameterNameDiscoverer 0.3333 3 3
o.s.core.R..$RxJava2Registrar NaN 1 1
o.s.core.L..$ParameterNameDiscoveringVisitor NaN 1 2
o.s.core.ReactiveAdapterRegistry 0.55 5 4
o.s.core.R..$SyntheticParameterizedType 0.7143 7 1
o.s.core.NestedCheckedException 0.5 4 1
o.s.core.NestedIOException NaN 1 0
o.s.core.AttributeAccessorSupport 0.5833 8 3
o.s.core.C..$ConstantException NaN 0 0
o.s.core.R..$DefaultVariableResolver 0 2 1
o.s.core.R..$WildcardBounds 0.4167 4 2
o.s.core.SpringVersion NaN 0 0
o.s.core.R..$RxJava1Registrar NaN 1 1
o.s.core.Conventions NaN 0 0
o.s.core.MethodIntrospector NaN 0 0
o.s.core.NestedRuntimeException 0.5 4 1
o.s.core.S..$TypeProxyInvocationHandler NaN 1 2
o.s.core.Constants 0.675 16 2
o.s.core.ResolvableType 0.8886 39 7
o.s.core.R..$TypeVariablesVariableResolver 0 2 1
o.s.core.MethodParameter 0.8936 42 5
o.s.core.ReactiveTypeDescriptor 0.7143 7 1
o.s.core.L..$LocalVariableTableVisitor 0.3333 3 3
o.s.core.R..$ReactorRegistrar NaN 1 1
o.s.core.OverridingClassLoader 0.8095 7 3
o.s.core.R..$ReactorJdkFlowAdapterRegistrar NaN 1 1
o.s.core.OrderComparator 0.5893 8 2
o.s.core.S..$MethodInvokeTypeProvider 0.3333 3 1
o.s.core.MethodClassKey 0.5 5 2
o.s.core.NestedExceptionUtils NaN 0 0
o.s.o.i.sun.SunReflectionFactoryHelper NaN 0 0
o.s.o.i.sun.SunReflectionFactorySerializationInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.sun.MagicInstantiator 0.4167 4 2
o.s.o.i.sun.UnsafeFactoryInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.sun.SunReflectionFactoryInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.gcj.GCJInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.gcj.GCJSerializationInstantiator NaN 1 0
o.s.o.i.gcj.G..$DummyStream NaN 0 0
o.s.o.i.gcj.GCJInstantiatorBase NaN 1 0
o.s.c.type.StandardClassMetadata NaN 14 0
o.s.c.type.StandardAnnotationMetadata 0.7455 11 2
o.s.c.type.StandardMethodMetadata 0.6026 13 2
o.s.c.transform.ClassTransformerTee NaN 1 1
o.s.c.transform.MethodFilterTransformer 0 2 3
o.s.c.transform.ClassTransformerChain 0.3333 3 3
o.s.c.transform.ClassReaderGenerator NaN 1 1
o.s.c.transform.ClassEmitterTransformer NaN 0 0
o.s.c.transform.AbstractProcessTask 0.6 5 2
o.s.c.transform.TransformingClassGenerator NaN 1 1
o.s.c.transform.AbstractClassFilterTransformer 0.7152 11 6
o.s.c.transform.MethodVisitorTee 0.7199 31 8
o.s.c.transform.AnnotationVisitorTee 0.6 5 2
o.s.c.transform.FieldVisitorTee 0.4333 4 5
o.s.c.transform.AbstractTransformTask 0.7702 12 6
o.s.c.transform.AbstractClassLoader 0.6 5 3
o.s.c.transform.ClassTransformer NaN 1 1
o.s.c.transform.ClassFilterTransformer NaN 1 2
o.s.c.transform.TransformingClassLoader NaN 1 1
o.s.c.transform.AbstractClassTransformer NaN 1 1
o.s.c.transform.ClassVisitorTee 0.6889 10 6
o.s.c.t.impl.UndeclaredThrowableStrategy NaN 1 1
o.s.c.t.impl.UndeclaredThrowableTransformer NaN 1 3
o.s.c.t.impl.FieldProviderTransformer 0.6182 11 4
o.s.c.t.impl.AddPropertyTransformer NaN 1 0
o.s.c.t.impl.AccessFieldTransformer NaN 1 4
o.s.c.t.impl.AddDelegateTransformer 0.3333 3 5
o.s.c.t.impl.InterceptFieldTransformer 0.64 5 5
o.s.c.t.impl.AddInitTransformer NaN 1 3
o.s.c.t.impl.AddStaticInitTransformer NaN 1 0
o.s.c.t.impl.AbstractInterceptFieldCallback 0.8327 18 10
o.s.c.c.support.StringToLocaleConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.StringToEnumConverterFactory NaN 1 1
o.s.c.c.support.G..$ConverterAdapter 0.4167 4 2
o.s.c.c.support.NumberToNumberConverterFactory 0 2 2
o.s.c.c.support.StringToNumberConverterFactory NaN 1 1
o.s.c.c.support.M..$MapEntry NaN 1 1
o.s.c.c.support.EnumToIntegerConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.CollectionToStringConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.I..$IntegerToEnum 0 2 2
o.s.c.c.support.MapToMapConverter 0.5714 7 2
o.s.c.c.support.CollectionToArrayConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.C..$CharacterToNumber 0 2 2
o.s.c.c.support.ZoneIdToTimeZoneConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.ArrayToStringConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.ArrayToArrayConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.EnumToStringConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.G..$ConverterFactoryAdapter 0.4167 4 2
o.s.c.c.support.ByteBufferConverter 0.6508 7 3
o.s.c.c.support.ConversionUtils NaN 0 0
o.s.c.c.support.IdToEntityConverter 0.4667 5 3
o.s.c.c.support.G..$NoOpConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.S..$StringToNumber 0 2 2
o.s.c.c.support.S..$StringToEnum 0 2 2
o.s.c.c.support.StringToCharsetConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.DefaultConversionService NaN 0 0
o.s.c.c.support.NumberToCharacterConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.GenericConversionService 0.7158 20 6
o.s.c.c.support.O..$GenericTypeDescriptor NaN 0 0
o.s.c.c.support.ConversionServiceFactory NaN 0 0
o.s.c.c.support.StreamConverter 0.6508 7 3
o.s.c.c.support.ZonedDateTimeToCalendarConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.G..$ConverterCacheKey 0.5 5 2
o.s.c.c.support.StringToArrayConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.ObjectToObjectConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.CharacterToNumberFactory NaN 1 1
o.s.c.c.support.ArrayToCollectionConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.StringToUUIDConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.ObjectToArrayConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.CollectionToObjectConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.PropertiesToStringConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.IntegerToEnumConverterFactory NaN 1 1
o.s.c.c.support.ObjectToStringConverter 1 2 1
o.s.c.c.support.ObjectToOptionalConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.StringToCurrencyConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.ObjectToCollectionConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.StringToBooleanConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.StringToPropertiesConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.AbstractConditionalEnumConverter NaN 1 1
o.s.c.c.support.StringToTimeZoneConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.N..$NumberToNumber 0 2 2
o.s.c.c.support.G..$ConvertersForPair 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.ArrayToObjectConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.CollectionToCollectionConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.StringToCharacterConverter 0 2 2
o.s.c.c.support.G..$Converters 0.6611 10 8
o.s.c.c.support.FallbackObjectToStringConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.StringToCollectionConverter 0.3333 3 2
o.s.c.c.support.ConvertingPropertyEditorAdapter 0 2 1
o.s.u.xml.AbstractXMLReader 0.8022 13 7
o.s.u.xml.S..$LocatorLocationAdapter NaN 5 0
o.s.u.xml.StaxEventHandler 0.727 15 6
o.s.u.xml.DomUtils NaN 0 0
o.s.u.xml.SimpleTransformErrorListener 1 3 1
o.s.u.xml.ListBasedXMLEventReader NaN 6 0
o.s.u.xml.StaxResult 0.5 4 2
o.s.u.xml.AbstractStaxXMLReader 0.7083 12 4
o.s.u.xml.AbstractStaxHandler 0.7932 34 6
o.s.u.xml.TransformerUtils NaN 0 0
o.s.u.xml.XmlValidationModeDetector 0.75 8 3
o.s.u.xml.StaxEventXMLReader 0.8333 13 10
o.s.u.xml.DomContentHandler 0.703 12 5
o.s.u.xml.XMLEventStreamReader 0.74 26 2
o.s.u.xml.AbstractXMLEventReader 0.6 5 1
o.s.u.xml.AbstractXMLStreamReader 0.7556 21 3
o.s.u.xml.StaxStreamHandler 0.7385 14 5
o.s.u.xml.A..$StaxLocator NaN 4 0
o.s.u.xml.StaxSource 0.5 4 2
o.s.u.xml.XMLEventStreamWriter 0.8784 35 6
o.s.u.xml.SimpleNamespaceContext 0.6667 10 2
o.s.u.xml.StaxUtils NaN 0 0
o.s.u.xml.SimpleSaxErrorHandler 1 3 1
o.s.u.xml.StaxStreamXMLReader NaN 11 0
o.s.c.task.S..$ConcurrencyThrottleAdapter NaN 2 0
o.s.c.task.TaskRejectedException NaN 0 0
o.s.c.task.TaskTimeoutException NaN 0 0
o.s.c.task.S..$ConcurrencyThrottlingRunnable NaN 1 0
o.s.c.task.SyncTaskExecutor NaN 1 1
o.s.c.task.SimpleAsyncTaskExecutor 0.765 13 6

Download XML.