logo

Back to index

SCOM

Min: 0.0022, max: 4.0000, yellow zone: [0.4000 .. 0.6000].

Elements: 259, μ: 0.7408, σ: 0.7025, Var: 0.4935, defects: 23%.

Packages: 45, classes: 655.

Green: 451, yellow: 29, red: 175.

Class SCOM m pairs a SCOM_minK
o.s.c.core.A..$Source NaN 0 0 1 NaN
o.s.c.core.AsmApi NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.core.A..$ClassLoaderData 0 4 6 5 0.0599999999999999994
o.s.c.core.ClassNameReader NaN 0 0 1 NaN
o.s.c.core.ClassLoaderAwareGeneratorStrategy NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.core.ClassInfo NaN 7 21 0 NaN
o.s.c.core.C..$State 0 5 10 6 0.0388888888888888896694444444444444445
o.s.c.core.ClassesKey NaN 0 0 1 NaN
o.s.c.core.CollectionUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.core.C..$FieldInfo 1.4286 2 1 4 0.15625
o.s.c.core.E..$ArrayDelimiters NaN 0 0 3 NaN
o.s.c.core.DefaultNamingPolicy 0 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.c.core.D..$UnnecessaryBridgeFinder 0.2963 3 3 3 0.1481481481481481480185185185185185185
o.s.c.core.DefaultGeneratorStrategy 0 5 10 1 1
o.s.c.core.DuplicatesPredicate NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.core.DebuggingClassWriter 0.2667 4 6 5 0.0599999999999999994
o.s.c.core.ClassEmitter 0.1705 18 153 7 0.0244097639055622187136854741896758705
o.s.c.core.C..$EarlyExitException NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.core.CodeGenerationException NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.core.Block 0.4444 4 6 3 0.166666666666666668
o.s.c.core.RejectModifierPredicate NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.core.MethodInfo NaN 7 21 0 NaN
o.s.c.core.Local 0 2 1 2 0.375
o.s.c.core.MethodWrapper NaN 0 0 1 NaN
o.s.c.core.MethodInfoTransformer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.core.L..$State NaN 0 0 2 NaN
o.s.c.core.LocalVariablesSorter 0.1 5 10 2 0.3
o.s.c.core.Signature 1.2421 7 21 2 0.28571428571428572
o.s.c.core.KeyFactory NaN 0 0 13 NaN
o.s.c.core.WeakCacheKey 2 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.core.VisibilityPredicate NaN 1 0 3 NaN
o.s.c.core.TinyBitSet 1 5 10 2 0.3
o.s.c.core.AbstractClassGenerator 0.0429 21 210 13 0.007523245984784440154015215553677092
o.s.c.core.ReflectUtils NaN 0 0 10 NaN
o.s.c.core.SpringNamingPolicy NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.core.TypeUtils NaN 0 0 2 NaN
o.s.c.core.K..$Generator 0.8984 12 66 6 0.029882154882154879165824915824915825
o.s.c.core.CodeEmitter 0.0033 100 4950 26 0.001551013089474673846149064610603072
o.s.c.core.EmitUtils NaN 0 0 22 NaN
o.s.c.annotation.A..$AnnotatedElementForAnnotations 1.3333 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.annotation.A..$Cache 0 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.c.annotation.AnnotationConfigurationException NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.annotation.A..$DefaultValueHolder NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.annotation.AnnotationAwareOrderComparator 0 2 1 1 1
o.s.c.annotation.MergedAnnotationCollectors NaN 0 0 2 NaN
o.s.c.annotation.M..$Nearest NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.annotation.AttributeMethods 0.0716 11 55 8 0.02329545454545454825
o.s.c.annotation.PackagesAnnotationFilter 0.6111 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.c.annotation.RepeatableContainers 0.9167 4 6 1 1.000000000000000002
o.s.c.annotation.M..$FirstRunOfPredicate NaN 1 0 3 NaN
o.s.c.annotation.OrderUtils NaN 0 0 3 NaN
o.s.c.annotation.AnnotationTypeMappings 0.25 2 1 6 0.0972222222222222224444444444444444445
o.s.c.annotation.M..$AnnotationsSpliterator 0.2037 4 6 3 0.166666666666666668
o.s.c.annotation.AnnotationAttributes 0 13 78 4 0.07692307692307692
o.s.c.annotation.M..$UniquePredicate NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.annotation.MergedAnnotationSelectors NaN 0 0 2 NaN
o.s.c.annotation.M..$FirstDirectlyDeclared NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.annotation.MergedAnnotationsCollection 0 15 105 2 0.266666666666666672
o.s.c.annotation.MissingMergedAnnotation 0 22 231 1 0.999999999999999999
o.s.c.annotation.A..$M..$MirrorSet 2.4467 5 10 3 0.144444444444444442988888888888888889
o.s.c.annotation.AnnotationTypeMapping 0.0208 13 78 15 0.005470085470085472
o.s.c.annotation.T..$Aggregate 0.4583 4 6 4 0.078125000000000000625
o.s.c.annotation.A..$MirrorSets 1.5125 5 10 3 0.144444444444444442988888888888888889
o.s.c.annotation.T..$MergedAnnotationFinder 0.0667 3 3 5 0.0800000000000000004
o.s.c.annotation.SynthesizingMethodParameter NaN 3 3 0 NaN
o.s.c.annotation.SynthesizedMergedAnnotationInvocationHandler NaN 1 0 4 NaN
o.s.c.annotation.T..$AggregatesSpliterator 0.1667 4 6 5 0.0599999999999999994
o.s.c.annotation.MergedAnnotationPredicates NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.annotation.T..$IsPresent NaN 1 0 4 NaN
o.s.c.annotation.T..$AggregatesCollector 1.5 2 1 2 0.375
o.s.c.annotation.AnnotationUtils NaN 0 0 3 NaN
o.s.c.annotation.TypeMappedAnnotations 0.1217 15 105 8 0.0175595238095238025
o.s.c.annotation.AnnotationsScanner NaN 0 0 4 NaN
o.s.c.annotation.TypeMappedAnnotation 0.1947 19 171 12 0.009015594541910336
o.s.c.annotation.AbstractMergedAnnotation 0 34 561 1 0.9999999999999999
o.s.c.annotation.R..$StandardRepeatableContainers NaN 1 0 3 NaN
o.s.c.annotation.AnnotatedElementUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.annotation.R..$NoRepeatableContainers NaN 0 0 1 NaN
o.s.c.annotation.R..$ExplicitRepeatableContainer 0.8333 3 3 3 0.1481481481481481480185185185185185185
o.s.o.i.basic.NullInstantiator NaN 1 0 0 NaN
o.s.o.i.basic.NewInstanceInstantiator NaN 1 0 1 NaN
o.s.o.i.basic.ObjectInputStreamInstantiator NaN 1 0 1 NaN
o.s.o.i.basic.ConstructorInstantiator NaN 1 0 1 NaN
o.s.o.i.basic.ObjectStreamClassInstantiator NaN 1 0 2 NaN
o.s.o.i.basic.AccessibleInstantiator NaN 0 0 0 NaN
o.s.o.i.basic.FailingInstantiator NaN 1 0 0 NaN
o.s.o.i.basic.ProxyingInstantiator NaN 1 0 15 NaN
o.s.o.i.basic.O..$MockStream 0.1111 3 3 8 0.046875000000000000375
o.s.o.instantiator.SerializationInstantiatorHelper NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.io.A..$VfsResourceDelegate NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.io.F..$FileSystemContextResource NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.io.FileSystemResourceLoader NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.io.C..$ClassRelativeContextResource 0 2 1 1 1
o.s.c.io.ResourceEditor 0 3 3 3 0.1481481481481481480185185185185185185
o.s.c.io.InputStreamResource 0.1222 6 15 3 0.125925925925925924674074074074074074
o.s.c.io.DefaultResourceLoader 0.0774 8 28 3 0.1309523809523809549940476190476190475
o.s.c.io.ClassRelativeResourceLoader NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.io.FileUrlResource 0 5 10 1 1
o.s.c.io.ClassPathResource 0.9527 11 55 3 0.125252525252525260662626262626262626
o.s.c.io.ByteArrayResource 0.4167 7 21 2 0.28571428571428572
o.s.c.io.DescriptiveResource 0.3667 6 15 1 1.000000000000000005
o.s.c.io.PathResource 2.1675 19 171 1 0.999999999999999999
o.s.c.io.D..$ClassPathContextResource NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.io.AbstractResource NaN 16 120 0 NaN
o.s.c.io.AbstractFileResolvingResource NaN 12 66 0 NaN
o.s.c.io.VfsResource 2.4519 13 78 1 1.000000000000000038
o.s.c.io.FileSystemResource 0.7237 19 171 3 0.122807017543859649
o.s.c.io.VfsUtils NaN 0 0 17 NaN
o.s.c.io.UrlResource 0.1806 11 55 3 0.125252525252525260662626262626262626
o.s.o.i.util.D..$Helper NaN 1 0 0 NaN
o.s.o.i.util.UnsafeUtils NaN 0 0 1 NaN
o.s.o.i.util.D..$Java8 NaN 1 0 1 NaN
o.s.o.i.util.DefineClassHelper NaN 0 0 1 NaN
o.s.o.i.util.ClassUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.o.i.util.ClassDefinitionUtils NaN 0 0 31 NaN
o.s.o.i.util.D..$Java11 NaN 1 0 6 NaN
o.s.u.unit.DataSize 0.2944 10 45 6 0.035185185185185188
o.s.c.t.classreading.AbstractRecursiveAnnotationVisitor 0.5452 5 10 3 0.144444444444444442988888888888888889
o.s.c.t.classreading.AnnotationReadingVisitorUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.t.classreading.CachingMetadataReaderFactory 1.0139 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.c.t.classreading.AnnotationAttributesReadingVisitor NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.t.classreading.AnnotationMetadataReadingVisitor 0.1938 12 66 5 0.050909090909090904
o.s.c.t.classreading.C..$EmptyMethodVisitor NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.t.classreading.C..$EmptyAnnotationVisitor NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.t.classreading.S..$Source 2.3333 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.t.classreading.SimpleMethodMetadata 0.0333 9 36 5 0.0477777777777777816
o.s.c.t.classreading.SimpleMethodMetadataReadingVisitor 0.4688 2 1 8 0.0703125
o.s.c.t.classreading.RecursiveAnnotationArrayVisitor 0.8095 3 3 2 0.333333333333333334
o.s.c.t.classreading.RecursiveAnnotationAttributesVisitor NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.t.classreading.SimpleMetadataReader 0.1111 3 3 3 0.1481481481481481480185185185185185185
o.s.c.t.classreading.MethodMetadataReadingVisitor 0.082 12 66 8 0.02154356060606060675
o.s.c.t.classreading.S..$Source 1.55 3 3 4 0.10416666666666666625
o.s.c.t.classreading.SimpleAnnotationMetadata 0.0103 13 78 10 0.0156410256410256404
o.s.c.t.classreading.M..$ArrayVisitor 0.8056 4 6 3 0.166666666666666668
o.s.c.t.classreading.C..$EmptyFieldVisitor NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.t.classreading.SimpleMetadataReaderFactory 5.6667 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.t.classreading.SimpleAnnotationMetadataReadingVisitor 0.2254 7 21 12 0.012896825396825396
o.s.c.t.classreading.C..$LocalResourceCache 1.6667 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.t.classreading.ClassMetadataReadingVisitor 0.0547 20 190 10 0.0104736842105263116
o.s.c.t.classreading.MergedAnnotationReadingVisitor 0.0644 6 15 5 0.066666666666666665
o.s.c.c.internal.LoadingCache 0.65 2 1 4 0.15625
o.s.c.c.internal.CustomizerRegistry 1.5 2 1 2 0.375
o.s.c.log.L..$FormatMessage4 NaN 1 0 4 NaN
o.s.c.log.LogDelegateFactory NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.log.L..$FormatMessageX NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.log.LogFormatUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.log.L..$FormatMessage1 NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.log.L..$FormatMessage NaN 0 0 1 NaN
o.s.c.log.L..$SupplierMessage NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.log.L..$FormatMessage2 NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.log.LogMessage 0 5 10 1 1
o.s.c.log.L..$FormatMessage3 NaN 1 0 3 NaN
o.s.c.log.LogAccessor 1.7301 31 465 1 0.99999999999999993
o.s.c.log.CompositeLog 0.0224 18 153 7 0.0244097639055622187136854741896758705
o.s.u.backoff.F..$FixedBackOffExecution 2.5 2 1 2 0.375
o.s.u.backoff.ExponentialBackOff 0.0174 9 36 8 0.027777777777777776
o.s.u.backoff.E..$ExponentialBackOffExecution 0.75 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.u.backoff.FixedBackOff 0.05 5 10 4 0.1
o.s.u.function.SingletonSupplier 0 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.u.function.SupplierUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.asm.AnnotationVisitor 0.75 5 10 2 0.3
o.s.asm.A..$Set 0 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.asm.Attribute 0.201 10 45 3 0.133333333333333326
o.s.asm.ClassTooLargeException 0 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.asm.Context NaN 0 0 19 NaN
o.s.asm.ByteVector 1.4227 11 55 2 0.27272727272727273
o.s.asm.AnnotationWriter 0.744 7 21 7 0.023323615160349853714771622934888241
o.s.asm.ClassVisitor 1.0192 13 78 2 0.26923076923076922
o.s.asm.CurrentFrame NaN 1 0 0 NaN
o.s.asm.ConstantDynamic 0.9698 10 45 4 0.0770833333333333395
o.s.asm.Edge NaN 0 0 5 NaN
o.s.asm.FieldVisitor 1 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.asm.Handle 0.8631 8 28 5 0.0528571428571428582
o.s.asm.Constants NaN 0 0 97 NaN
o.s.asm.MethodTooLargeException 0 4 6 5 0.0599999999999999994
o.s.asm.SpringAsmInfo NaN 0 0 1 NaN
o.s.asm.Handler NaN 0 0 6 NaN
o.s.asm.FieldWriter 0.4242 7 21 11 0.0141676505312868949100747737111373475
o.s.asm.S..$Entry NaN 0 0 2 NaN
o.s.asm.ModuleVisitor 0.75 8 28 2 0.267857142857142855
o.s.asm.Symbol NaN 1 0 28 NaN
o.s.asm.Label 0.0293 9 36 28 0.004109977324263038285572562358276644
o.s.asm.ModuleWriter 0.229 11 55 17 0.00566215791129285882362378106322743
o.s.asm.MethodVisitor 0.6347 32 496 3 0.115815412186379898665434587813620072
o.s.asm.TypePath 0.1667 4 6 6 0.0486111111111111115
o.s.asm.TypeReference 0.0435 9 36 23 0.005040957781978576695573408947700063
o.s.asm.ClassWriter 0.0974 29 406 30 0.0011877394636015285999863163656267105
o.s.asm.Frame 0.0704 7 21 59 0.002462346616325357288080874406642864
o.s.asm.Type 0.0797 14 91 27 0.0027434842249657064443464628649813835
o.s.asm.SymbolTable 0.0262 31 465 12 0.0081989247311827875
o.s.asm.ClassReader 0.112 22 231 14 0.0066481137909709415
o.s.asm.MethodWriter 0.0623 41 820 59 0.000420400641811647457624666306990562
o.s.c.s.support.DeserializingConverter NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.s.support.SerializingConverter NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.s.support.SerializationDelegate 0 2 1 2 0.375
o.s.c.s.support.SerializationFailedException NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.style.DefaultToStringStyler 0.1071 8 28 1 0.999999999999999992
o.s.c.style.DefaultValueStyler NaN 1 0 8 NaN
o.s.c.style.ToStringCreator 0.0481 10 45 5 0.0435555555555555512
o.s.c.style.StylerUtils NaN 0 0 1 NaN
o.s.cglib.SpringCglibInfo NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.env.CommandLineArgs 0.5222 6 15 2 0.27499999999999999725
o.s.c.env.P..$ParsedProfiles 0 2 1 2 0.375
o.s.c.env.P..$ComparisonPropertySource 0 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.env.MapPropertySource NaN 3 3 0 NaN
o.s.c.env.P..$StubPropertySource NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.env.PropertiesPropertySource NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.env.PropertySource 0.5794 7 21 3 0.142857142857142857
o.s.c.env.JOptCommandLinePropertySource NaN 4 6 0 NaN
o.s.c.env.PropertySourcesPropertyResolver 0.2133 6 15 1 1.000000000000000005
o.s.c.env.PropertyResolverExtensionsKt NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.env.EnumerablePropertySource NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.env.MutablePropertySources 1.2243 16 120 1 0.99999999999999996
o.s.c.env.AbstractPropertyResolver 0.0094 19 171 9 0.017543859649122807
o.s.c.env.StandardEnvironment NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.env.MissingRequiredPropertiesException 0.6667 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.env.CompositePropertySource 3.7612 7 21 1 0.999999999999999999
o.s.c.env.ProfilesParser NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.env.SystemEnvironmentPropertySource NaN 4 6 0 NaN
o.s.c.env.AbstractEnvironment 0.047 36 630 9 0.01265922006662749555559474818734078
o.s.c.env.SimpleCommandLineArgsParser NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.env.SimpleCommandLinePropertySource NaN 4 6 0 NaN
o.s.c.env.CommandLinePropertySource 0.28 6 15 3 0.125925925925925924674074074074074074
o.s.c.env.ReadOnlySystemAttributesMap NaN 13 78 0 NaN
o.s.objenesis.ObjenesisBase 0.5714 3 3 2 0.333333333333333334
o.s.objenesis.ObjenesisException NaN 0 0 1 NaN
o.s.objenesis.ObjenesisHelper NaN 0 0 2 NaN
o.s.objenesis.ObjenesisStd NaN 0 0 0 NaN
o.s.objenesis.SpringObjenesis 0.0875 5 10 4 0.1
o.s.objenesis.ObjenesisSerializer NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.codec.CodecException NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.codec.ByteArrayDecoder NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.codec.ByteBufferDecoder NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.codec.AbstractDataBufferDecoder 0.7 5 10 1 1
o.s.c.codec.AbstractEncoder 0.5 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.c.codec.CharSequenceEncoder 0 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.c.codec.ByteBufferEncoder NaN 3 3 0 NaN
o.s.c.codec.ByteArrayEncoder NaN 3 3 0 NaN
o.s.c.codec.S..$EndFrameBuffer NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.codec.AbstractDecoder 0.3 5 10 2 0.3
o.s.c.codec.DecodingException NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.codec.EncodingException NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.codec.ResourceDecoder 0 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.codec.S..$LimitedDataBufferConsumer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.codec.DataBufferDecoder NaN 3 3 0 NaN
o.s.c.codec.Hints NaN 0 0 2 NaN
o.s.c.codec.ResourceRegionEncoder 0 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.c.codec.AbstractSingleValueEncoder NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.codec.ResourceEncoder 0 2 1 2 0.375
o.s.c.codec.StringDecoder 0 3 3 5 0.0800000000000000004
o.s.c.codec.DataBufferEncoder NaN 3 3 0 NaN
o.s.u.comparator.Comparators NaN 0 0 0 NaN
o.s.u.comparator.BooleanComparator 0.8611 4 6 3 0.166666666666666668
o.s.u.comparator.InstanceComparator NaN 1 0 1 NaN
o.s.u.comparator.InvertibleComparator 1.2778 7 21 2 0.28571428571428572
o.s.u.comparator.CompoundComparator 2.091 13 78 1 1.000000000000000038
o.s.u.comparator.NullSafeComparator 0.8333 4 6 4 0.078125000000000000625
o.s.u.comparator.ComparableComparator NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.i.support.DefaultPropertySourceFactory NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.i.support.P..$VfsResourceMatchingDelegate NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.i.support.P..$PatternVirtualFileVisitor 0.5117 6 15 4 0.08750000000000000175
o.s.c.i.support.LocalizedResourceHelper 4 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.c.i.support.PropertiesLoaderSupport 0.2698 10 45 7 0.02947845804988662499909297052154195
o.s.c.i.support.EncodedResource 0.7056 9 36 3 0.1203703703703703670046296296296296295
o.s.c.i.support.ResourceArrayPropertyEditor 0.1917 3 3 4 0.10416666666666666625
o.s.c.i.support.ResourceRegion 0 3 3 3 0.1481481481481481480185185185185185185
o.s.c.i.support.PropertiesLoaderUtils NaN 0 0 1 NaN
o.s.c.i.support.ResourcePropertySource 1.6667 2 1 1 1
o.s.c.i.support.VfsPatternUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.i.support.ResourcePatternUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.i.support.SpringFactoriesLoader NaN 0 0 3 NaN
o.s.c.i.support.PathMatchingResourcePatternResolver 0.0022 22 231 4 0.0689935064935064775
o.s.o.strategy.BaseInstantiatorStrategy NaN 0 0 0 NaN
o.s.o.strategy.PlatformDescription NaN 0 0 15 NaN
o.s.o.strategy.StdInstantiatorStrategy NaN 1 0 0 NaN
o.s.o.strategy.SingleInstantiatorStrategy NaN 1 0 1 NaN
o.s.o.strategy.SerializingInstantiatorStrategy NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.converter.C..$ConversionServiceConverter NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.c.converter.ConvertingComparator NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.c.converter.G..$ConvertiblePair 1.8 5 10 2 0.3
o.s.u.concurrent.SettableListenableFuture 0.6788 11 55 2 0.27272727272727273
o.s.u.concurrent.ListenableFutureTask 2.6444 4 6 1 1.000000000000000002
o.s.u.concurrent.S..$SettableTask 0 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.u.concurrent.DelegatingCompletableFuture NaN 1 0 1 NaN
o.s.u.concurrent.MonoToListenableFutureAdapter 0.6131 7 21 2 0.28571428571428572
o.s.u.concurrent.CompletableToListenableFutureAdapter 0.4732 8 28 2 0.267857142857142855
o.s.u.concurrent.ListenableFutureAdapter NaN 2 1 0 NaN
o.s.u.concurrent.ListenableFutureCallbackRegistry 0.8457 5 10 5 0.048
o.s.u.concurrent.FutureAdapter 0.2634 8 28 4 0.06919642857142857475
o.s.c.t.support.ConcurrentExecutorAdapter NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.t.support.TaskExecutorAdapter 1.1556 8 28 2 0.267857142857142855
o.s.c.t.support.ExecutorServiceAdapter 0 6 15 1 1.000000000000000005
o.s.util.CommonsLogWriter 0.1667 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.util.C..$ReferenceManager 1.75 2 1 2 0.375
o.s.util.C..$Task 0 3 3 2 0.333333333333333334
o.s.util.C..$EntrySet 2.625 5 10 1 1
o.s.util.C..$EntryIterator 0.1905 3 3 7 0.054421768707482993136054421768707483
o.s.util.C..$Entry 0.9667 6 15 2 0.27499999999999999725
o.s.util.A..$ReflectiveElementFactory NaN 1 0 1 NaN
o.s.util.CustomizableThreadCreator 0.0273 12 66 5 0.050909090909090904
o.s.util.C..$MultiValueMapAdapter 1.4679 22 231 1 0.999999999999999999
o.s.util.CompositeIterator 0.7778 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.util.A..$AntPathStringMatcher NaN 1 0 4 NaN
o.s.util.A..$AntPatternComparator NaN 1 0 1 NaN
o.s.util.AutoPopulatingList 0.8425 25 300 2 0.260000000000000052
o.s.util.C..$WeakEntryReference 0 3 3 2 0.333333333333333334
o.s.util.A..$PathSeparatorPatternCache 0 2 1 2 0.375
o.s.util.A..$ElementInstantiationException NaN 0 0 0 NaN
o.s.util.C..$Segment 0.8316 6 15 6 0.0324074074074074070814814814814814815
o.s.util.AlternativeJdkIdGenerator NaN 1 0 1 NaN
o.s.util.ConcurrencyThrottleSupport 1.2933 5 10 6 0.0388888888888888896694444444444444445
o.s.util.C..$SoftEntryReference 0 3 3 2 0.333333333333333334
o.s.util.ConcurrentReferenceHashMap 0.0122 20 190 11 0.009438886472379293363766855154414963
o.s.util.C..$EnumerationIterator 0.5 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.util.Base64Utils NaN 0 0 1 NaN
o.s.util.CollectionUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.util.Assert NaN 0 0 0 NaN
o.s.util.A..$A..$PatternInfo 0.264 8 28 7 0.035714285714285717
o.s.util.InvalidMimeTypeException NaN 1 0 1 NaN
o.s.util.L..$KeySetIterator NaN 1 0 1 NaN
o.s.util.L..$EntryIterator 1.1296 3 3 3 0.1481481481481481480185185185185185185
o.s.util.S..$NonClosingInputStream NaN 1 0 0 NaN
o.s.util.S..$DefaultRoute 0 2 1 1 1
o.s.util.M..$SpecificityComparator NaN 2 1 0 NaN
o.s.util.S..$TaskInfo 0.4583 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.util.SimpleRouteMatcher 1.5794 7 21 1 0.999999999999999999
o.s.util.SystemPropertyUtils NaN 0 0 5 NaN
o.s.util.SimpleIdGenerator NaN 1 0 2 NaN
o.s.util.SocketUtils NaN 0 0 3 NaN
o.s.util.StreamUtils NaN 0 0 2 NaN
o.s.util.PatternMatchUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.util.SerializationUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.util.MethodInvoker 0.1703 15 105 7 0.028571428571428575
o.s.util.DigestUtils NaN 0 0 2 NaN
o.s.util.FastByteArrayOutputStream 0.3125 11 55 7 0.027087198515769940141743970315398887
o.s.util.JdkIdGenerator NaN 1 0 0 NaN
o.s.util.ResizableByteArrayOutputStream 0 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.util.M..$ConcurrentLruCache NaN 1 0 5 NaN
o.s.util.ExceptionTypeFilter NaN 1 0 0 NaN
o.s.util.InstanceFilter 0.3056 4 6 3 0.166666666666666668
o.s.util.L..$ValuesIterator NaN 1 0 1 NaN
o.s.util.StopWatch 0.1175 19 171 8 0.020010964912280712
o.s.util.PropertyPlaceholderHelper 0 3 3 7 0.054421768707482993136054421768707483
o.s.util.ResourceUtils NaN 0 0 15 NaN
o.s.util.L..$EntrySetIterator NaN 1 0 1 NaN
o.s.util.S..$NonClosingOutputStream NaN 2 1 0 NaN
o.s.util.UpdateMessageDigestInputStream NaN 2 1 0 NaN
o.s.util.MimeTypeUtils NaN 0 0 24 NaN
o.s.util.L..$EntrySet 1.0048 7 21 2 0.28571428571428572
o.s.util.FileSystemUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.util.NumberUtils NaN 0 0 3 NaN
o.s.util.LinkedMultiValueMap 0.7111 24 276 2 0.255434782608695691
o.s.util.L..$Values 0.35 6 15 2 0.27499999999999999725
o.s.util.L..$KeySet 0.3214 7 21 2 0.28571428571428572
o.s.util.F..$FastByteArrayInputStream 0.4286 7 21 6 0.047619047619047622
o.s.util.TypeUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.util.LinkedCaseInsensitiveMap 0.233 22 231 6 0.031024531024531046
o.s.util.StringUtils NaN 0 0 6 NaN
o.s.util.AntPathMatcher 0.0733 15 105 11 0.012357339630066905636127508854781582
o.s.util.ObjectUtils NaN 0 0 9 NaN
o.s.util.ReflectionUtils NaN 0 0 9 NaN
o.s.util.S..$SystemPropertyPlaceholderResolver NaN 1 0 1 NaN
o.s.util.FileCopyUtils NaN 0 0 1 NaN
o.s.util.DefaultPropertiesPersister NaN 7 21 0 NaN
o.s.util.MimeType 0.054 19 171 8 0.020010964912280712
o.s.util.ClassUtils NaN 0 0 13 NaN
o.s.c.convert.ConverterNotFoundException 0 2 1 2 0.375
o.s.c.convert.ConversionFailedException 0 3 3 3 0.1481481481481481480185185185185185185
o.s.c.convert.T..$AnnotatedElementAdapter 0.1875 8 28 2 0.267857142857142855
o.s.c.convert.ConversionException NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.convert.Property 0.127 9 36 7 0.032312925170068025142290249433106576
o.s.c.convert.TypeDescriptor 0.0044 24 276 6 0.028784219001610310332930756843800322
o.s.c.beans.B..$Generator 0.3667 9 36 5 0.0477777777777777816
o.s.c.beans.BeanGenerator 0.2167 9 36 5 0.0477777777777777816
o.s.c.beans.BulkBean 0.02 6 15 5 0.066666666666666665
o.s.c.beans.B..$Generator 1.039 9 36 4 0.083333333333333328
o.s.c.beans.B..$Generator 0.6215 10 45 5 0.0435555555555555512
o.s.c.beans.BulkBeanException 0 2 1 2 0.375
o.s.c.beans.ImmutableBean NaN 0 0 4 NaN
o.s.c.beans.BeanMap 0.0184 20 190 3 0.1187134502923976809979532163742690055
o.s.c.beans.BulkBeanEmitter NaN 0 0 5 NaN
o.s.c.beans.BeanCopier NaN 1 0 5 NaN
o.s.c.beans.FixedKeySet 0 2 1 2 0.375
o.s.c.beans.I..$Generator 0.8664 7 21 3 0.142857142857142857
o.s.c.beans.BeanMapEmitter NaN 0 0 9 NaN
o.s.c.serializer.DefaultDeserializer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.serializer.DefaultSerializer NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.t.filter.RegexPatternTypeFilter NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.t.filter.AbstractClassTestingTypeFilter NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.t.filter.AnnotationTypeFilter 1.0833 5 10 2 0.3
o.s.c.t.filter.AssignableTypeFilter 1.5 5 10 1 1
o.s.c.t.filter.AspectJTypeFilter NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.t.filter.AbstractTypeHierarchyTraversingFilter 0 5 10 3 0.144444444444444442988888888888888889
o.s.c.i.buffer.D..$DefaultDataBufferInputStream 1.9444 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.i.buffer.D..$CompositeMatcher 0.6481 3 3 3 0.1481481481481481480185185185185185185
o.s.c.i.buffer.D..$KnuthMorrisPrattMatcher 1.2222 3 3 3 0.1481481481481481480185185185185185185
o.s.c.i.buffer.D..$WritableByteChannelSubscriber 0.8333 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.c.i.buffer.NettyDataBufferFactory 1.4077 8 28 1 0.999999999999999992
o.s.c.i.buffer.D..$WriteCompletionHandler 0.3741 6 15 6 0.0324074074074074070814814814814814815
o.s.c.i.buffer.D..$DefaultDataBufferOutputStream 1 2 1 1 1
o.s.c.i.buffer.D..$ReadCompletionHandler 0.5638 5 10 7 0.032653061224489796574489795918367347
o.s.c.i.buffer.D..$SlicedDefaultDataBuffer NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.i.buffer.D..$ReadableByteChannelGenerator NaN 1 0 3 NaN
o.s.c.i.buffer.LimitedDataBufferList 0 12 66 2 0.261363636363636372
o.s.c.i.buffer.DataBufferWrapper 1.5071 32 496 1 1.00000000000000024
o.s.c.i.buffer.NettyDataBuffer 0.9479 39 741 2 0.2564102564102566
o.s.c.i.buffer.DataBufferLimitException NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.i.buffer.DefaultDataBufferFactory 0.0389 6 15 3 0.125925925925925924674074074074074074
o.s.c.i.buffer.DataBufferUtils NaN 0 0 1 NaN
o.s.c.i.buffer.DefaultDataBuffer 0.1914 32 496 7 0.02263001974983545714254855167873601
o.s.o.i.perc.PercInstantiator NaN 1 0 2 NaN
o.s.o.i.perc.PercSerializationInstantiator NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.proxy.B..$BridgedFinder 0 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.c.proxy.BridgeMethodResolver NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.proxy.CallbackInfo NaN 0 0 4 NaN
o.s.c.proxy.DispatcherGenerator 0 2 1 7 0.0816326530612244897040816326530612245
o.s.c.proxy.CallbackHelper 0.23 6 15 2 0.27499999999999999725
o.s.c.proxy.M..$FastClassInfo NaN 0 0 4 NaN
o.s.c.proxy.FixedValueGenerator 0 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.c.proxy.M..$Route NaN 0 0 2 NaN
o.s.c.proxy.M..$CreateInfo NaN 0 0 5 NaN
o.s.c.proxy.Mixin NaN 1 0 5 NaN
o.s.c.proxy.P..$ProxyImpl NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.proxy.M..$Generator 0.6807 9 36 5 0.0477777777777777816
o.s.c.proxy.E..$EnhancerFactoryData NaN 1 0 4 NaN
o.s.c.proxy.MixinEverythingEmitter NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.proxy.LazyLoaderGenerator 0 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.c.proxy.Proxy NaN 0 0 2 NaN
o.s.c.proxy.MethodProxy 0.3349 7 21 5 0.0590476190476190488
o.s.c.proxy.UndeclaredThrowableException NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.proxy.MixinBeanEmitter NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.proxy.MethodInterceptorGenerator 0 3 3 18 0.0195473251028806589434156378600823045
o.s.c.proxy.NoOpGenerator 0 2 1 1 1
o.s.c.proxy.MixinEmitter 0 2 1 4 0.15625
o.s.c.proxy.InterfaceMaker 0.1161 8 28 2 0.267857142857142855
o.s.c.proxy.InvocationHandlerGenerator 0 2 1 5 0.12
o.s.c.proxy.Enhancer 0.0418 22 231 45 0.001032547699214363733349366682700016
o.s.o.i.android.AndroidSerializationInstantiator NaN 1 0 3 NaN
o.s.o.i.android.Android17Instantiator NaN 1 0 3 NaN
o.s.o.i.android.Android18Instantiator NaN 1 0 3 NaN
o.s.o.i.android.Android10Instantiator NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.reflect.FastConstructor NaN 5 10 0 NaN
o.s.c.reflect.F..$GetIndexCallback 1 2 1 2 0.375
o.s.c.reflect.FastMember 0.1389 9 36 3 0.1203703703703703670046296296296296295
o.s.c.reflect.ConstructorDelegate NaN 0 0 1 NaN
o.s.c.reflect.C..$Generator 1.0542 8 28 4 0.06919642857142857475
o.s.c.reflect.F..$Generator 0.7857 7 21 2 0.28571428571428572
o.s.c.reflect.FastClass 0.3425 18 153 1 1.000000000000000053
o.s.c.reflect.MulticastDelegate 0.5 5 10 1 1
o.s.c.reflect.MethodDelegate 0.5741 4 6 3 0.166666666666666668
o.s.c.reflect.FastMethod NaN 5 10 0 NaN
o.s.c.reflect.FastClassEmitter NaN 0 0 14 NaN
o.s.c.reflect.M..$Generator 1.1376 10 45 7 0.02947845804988662499909297052154195
o.s.c.reflect.M..$Generator 0.5575 7 21 6 0.047619047619047622
o.s.c.util.P..$DoubleComparer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.util.P..$FloatComparer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.util.P..$ByteComparer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.util.P..$LongComparer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.util.P..$ComparatorComparer NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.util.P..$ShortComparer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.util.P..$IntComparer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.util.P..$ObjectComparer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.util.StringSwitcher NaN 1 0 3 NaN
o.s.c.util.P..$Generator 1.15 6 15 2 0.27499999999999999725
o.s.c.util.SorterTemplate 0 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.c.util.S..$Generator 0.529 8 28 4 0.06919642857142857475
o.s.c.util.ParallelSorterEmitter NaN 0 0 4 NaN
o.s.c.util.ParallelSorter 0 10 45 2 0.26388888888888888625
o.s.core.ExceptionDepthComparator NaN 1 0 1 NaN
o.s.core.CoroutinesUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.core.C..$ConstantException NaN 0 0 0 NaN
o.s.core.ConfigurableObjectInputStream 0.1833 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.core.BridgeMethodResolver NaN 0 0 1 NaN
o.s.core.DefaultParameterNameDiscoverer NaN 0 0 0 NaN
o.s.core.AttributeAccessorSupport 1.375 8 28 1 0.999999999999999992
o.s.core.DecoratingClassLoader 1 3 3 2 0.333333333333333334
o.s.core.Conventions NaN 0 0 1 NaN
o.s.core.CollectionFactory NaN 0 0 2 NaN
o.s.core.G..$TypeVariableMapVariableResolver 3 2 1 1 1
o.s.core.NestedIOException NaN 1 0 0 NaN
o.s.core.NestedExceptionUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.core.GraalDetector NaN 0 0 1 NaN
o.s.core.MethodClassKey 1.8 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.core.ReactiveAdapter 0 7 21 3 0.142857142857142857
o.s.core.ParameterizedTypeReference 2.4167 4 6 1 1.000000000000000002
o.s.core.KotlinReflectionParameterNameDiscoverer NaN 2 1 0 NaN
o.s.core.M..$KotlinDelegate NaN 0 0 0 NaN
o.s.core.OrderComparator 0 5 10 1 1
o.s.core.PrioritizedParameterNameDiscoverer 2.3333 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.core.Constants 0.8571 16 120 2 0.258333333333333354
o.s.core.L..$ParameterNameDiscoveringVisitor NaN 1 0 3 NaN
o.s.core.NamedInheritableThreadLocal NaN 1 0 1 NaN
o.s.core.ReactiveAdapterRegistry 0.5611 4 6 3 0.166666666666666668
o.s.core.R..$EmptyCompletableFuture NaN 0 0 0 NaN
o.s.core.NestedCheckedException 0 4 6 1 1.000000000000000002
o.s.core.R..$EmptyType NaN 1 0 1 NaN
o.s.core.R..$RxJava1Registrar NaN 1 0 0 NaN
o.s.core.R..$ReactorAdapter NaN 1 0 0 NaN
o.s.core.L..$LocalVariableTableVisitor 0.5185 2 1 9 0.0617283950617283949938271604938271605
o.s.core.S..$FieldTypeProvider 0.6667 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.core.NestedRuntimeException 0 4 6 1 1.000000000000000002
o.s.core.OverridingClassLoader 0 7 21 3 0.142857142857142857
o.s.core.R..$ReactorRegistrar NaN 1 0 0 NaN
o.s.core.R..$SyntheticParameterizedType 1.2194 7 21 2 0.28571428571428572
o.s.core.SerializableTypeWrapper NaN 0 0 2 NaN
o.s.core.NamedThreadLocal NaN 1 0 1 NaN
o.s.core.R..$DefaultVariableResolver 2 2 1 1 1
o.s.core.R..$ReactorJdkFlowAdapterRegistrar NaN 1 0 0 NaN
o.s.core.R..$TypeVariablesVariableResolver 2 2 1 2 0.375
o.s.core.R..$RxJava2Registrar NaN 1 0 0 NaN
o.s.core.MethodIntrospector NaN 0 0 0 NaN
o.s.core.R..$WildcardBounds 0.3333 3 3 2 0.333333333333333334
o.s.core.KotlinDetector NaN 0 0 3 NaN
o.s.core.R..$CoroutinesRegistrar NaN 1 0 0 NaN
o.s.core.ReactiveTypeDescriptor 0.119 7 21 4 0.0773809523809523825
o.s.core.LocalVariableTableParameterNameDiscoverer 0 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.core.S..$MethodInvokeTypeProvider 0 2 1 6 0.0972222222222222224444444444444444445
o.s.core.S..$TypeProxyInvocationHandler NaN 1 0 1 NaN
o.s.core.SpringProperties NaN 0 0 3 NaN
o.s.core.MethodParameter 0.0477 42 861 13 0.007353497034547699230741741060690404
o.s.core.SortedProperties 0.3517 7 21 4 0.0773809523809523825
o.s.core.SimpleAliasRegistry 1.0567 9 36 2 0.27777777777777778
o.s.core.StandardReflectionParameterNameDiscoverer NaN 2 1 0 NaN
o.s.core.SpringVersion NaN 0 0 0 NaN
o.s.core.GenericTypeResolver NaN 0 0 1 NaN
o.s.core.S..$MethodParameterTypeProvider 0.4 2 1 5 0.12
o.s.core.ResolvableType 0.031 31 465 12 0.0081989247311827875
o.s.o.i.sun.SunReflectionFactoryInstantiator NaN 1 0 1 NaN
o.s.o.i.sun.UnsafeFactoryInstantiator NaN 1 0 2 NaN
o.s.o.i.sun.SunReflectionFactoryHelper NaN 0 0 0 NaN
o.s.o.i.sun.SunReflectionFactorySerializationInstantiator NaN 1 0 1 NaN
o.s.o.i.sun.MagicInstantiator 0.0769 2 1 26 0.019970414201183432201183431952662722
o.s.o.i.gcj.G..$DummyStream NaN 0 0 0 NaN
o.s.o.i.gcj.GCJInstantiatorBase NaN 1 0 3 NaN
o.s.o.i.gcj.GCJSerializationInstantiator NaN 1 0 1 NaN
o.s.o.i.gcj.GCJInstantiator NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.transform.ClassTransformer NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.transform.ClassReaderGenerator NaN 1 0 3 NaN
o.s.c.transform.ClassEmitterTransformer NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.transform.ClassTransformerChain 0.7778 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.transform.AbstractClassTransformer NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.transform.AnnotationVisitorTee 1.375 5 10 2 0.3
o.s.c.transform.AbstractProcessTask 0.65 5 10 1 1
o.s.c.transform.AbstractClassFilterTransformer 0.6212 11 55 2 0.27272727272727273
o.s.c.transform.TransformingClassGenerator NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.transform.AbstractClassLoader 0 5 10 3 0.144444444444444442988888888888888889
o.s.c.transform.ClassFilterTransformer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.transform.FieldVisitorTee 1.5417 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.c.transform.MethodFilterTransformer 1.3333 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.c.transform.ClassTransformerTee NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.transform.TransformingClassLoader NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.transform.MethodVisitorTee 1.4493 31 465 2 0.25806451612903224
o.s.c.transform.ClassVisitorTee 1.5278 10 45 2 0.26388888888888888625
o.s.c.transform.AbstractTransformTask 0.5476 8 28 3 0.1309523809523809549940476190476190475
o.s.c.type.StandardAnnotationMetadata 0.2 6 15 3 0.125925925925925924674074074074074074
o.s.c.type.StandardMethodMetadata 0.4747 11 55 3 0.125252525252525260662626262626262626
o.s.c.type.StandardClassMetadata 2.2667 11 55 1 1.00000000000000001
o.s.c.t.impl.UndeclaredThrowableStrategy NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.t.impl.UndeclaredThrowableTransformer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.t.impl.AddStaticInitTransformer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.t.impl.AccessFieldTransformer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.t.impl.AddPropertyTransformer NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.t.impl.InterceptFieldTransformer 0 3 3 6 0.064814814814814815324074074074074074
o.s.c.t.impl.AddInitTransformer NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.t.impl.FieldProviderTransformer 0.1306 3 3 12 0.030092592592592592837962962962962963
o.s.c.t.impl.AddDelegateTransformer 0 2 1 5 0.12
o.s.c.t.impl.AbstractInterceptFieldCallback NaN 18 153 0 NaN
o.s.c.c.support.CharacterToNumberFactory NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.AbstractConditionalEnumConverter NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.c.support.ArrayToStringConverter 0.8333 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.ConvertingPropertyEditorAdapter 0.9333 2 1 3 0.2222222222222222219444444444444444445
o.s.c.c.support.CollectionToArrayConverter 1.4444 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.CollectionToStringConverter 0.7222 3 3 2 0.333333333333333334
o.s.c.c.support.CollectionToCollectionConverter 1.6667 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.C..$CharacterToNumber NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.c.support.CollectionToObjectConverter 1 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.ConversionServiceFactory NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.c.support.G..$NoOpConverter 0 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.FallbackObjectToStringConverter NaN 3 3 0 NaN
o.s.c.c.support.G..$ConvertersForPair 2.5 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.ArrayToArrayConverter 0.6667 3 3 2 0.333333333333333334
o.s.c.c.support.ArrayToCollectionConverter 1.1111 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.EnumToIntegerConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.G..$ConverterCacheKey 1.8222 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.c.c.support.EnumToStringConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.ConversionUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.c.support.G..$ConverterAdapter 0.7896 4 6 4 0.078125000000000000625
o.s.c.c.support.ByteBufferConverter 0 3 3 4 0.10416666666666666625
o.s.c.c.support.G..$ConverterFactoryAdapter 0.5 4 6 3 0.166666666666666668
o.s.c.c.support.ArrayToObjectConverter 0.8889 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.IntegerToEnumConverterFactory NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.N..$NumberToNumber NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.c.support.IdToEntityConverter 0.5 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.ObjectToArrayConverter 0.8889 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.ObjectToStringConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.StringToCharacterConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.StringToArrayConverter 1.1111 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.StringToCollectionConverter 1 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.StringToBooleanConverter NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.c.support.StringToCharsetConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.G..$Converters 0 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.c.c.support.ObjectToOptionalConverter 0.8 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.StringToEnumConverterFactory NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.StringToTimeZoneConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.StringToUUIDConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.S..$StringToNumber NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.c.support.M..$MapEntry NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.c.support.StringToPropertiesConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.ZonedDateTimeToCalendarConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.I..$IntegerToEnum NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.c.support.ZoneIdToTimeZoneConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.DefaultConversionService NaN 0 0 1 NaN
o.s.c.c.support.StringToNumberConverterFactory NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.PropertiesToStringConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.StreamConverter 0.0333 5 10 3 0.144444444444444442988888888888888889
o.s.c.c.support.StringToCurrencyConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.GenericConversionService 0.0393 15 105 4 0.069047619047619049
o.s.c.c.support.StringToLocaleConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.O..$GenericTypeDescriptor NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.c.support.NumberToNumberConverterFactory NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.c.support.ObjectToCollectionConverter 0.8889 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.S..$StringToEnum NaN 1 0 1 NaN
o.s.c.c.support.NumberToCharacterConverter NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.c.support.MapToMapConverter 0 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.c.c.support.ObjectToObjectConverter 0 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.u.xml.SimpleSaxErrorHandler 0 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.u.xml.AbstractXMLReader 0.0282 13 78 5 0.0476923076923076904
o.s.u.xml.ListBasedXMLEventReader 0.4519 6 15 3 0.125925925925925924674074074074074074
o.s.u.xml.DomUtils NaN 0 0 0 NaN
o.s.u.xml.StaxEventHandler 1.1692 12 66 2 0.261363636363636372
o.s.u.xml.AbstractXMLStreamReader NaN 21 210 0 NaN
o.s.u.xml.AbstractXMLEventReader 0.2 5 10 1 1
o.s.u.xml.A..$StaxLocator 1.5 4 6 1 1.000000000000000002
o.s.u.xml.AbstractStaxXMLReader 0.0909 11 55 7 0.027087198515769940141743970315398887
o.s.u.xml.TransformerUtils NaN 0 0 1 NaN
o.s.u.xml.StaxSource 0 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.u.xml.StaxEventXMLReader NaN 1 0 4 NaN
o.s.u.xml.StaxStreamHandler 1.7253 14 91 1 0.999999999999999999
o.s.u.xml.StaxUtils NaN 0 0 1 NaN
o.s.u.xml.AbstractStaxHandler 0.0218 30 435 2 0.2543103448275862425
o.s.u.xml.XmlValidationModeDetector NaN 1 0 8 NaN
o.s.u.xml.SimpleNamespaceContext 0.341 9 36 3 0.1203703703703703670046296296296296295
o.s.u.xml.SimpleTransformErrorListener 0.5 3 3 1 0.999999999999999999
o.s.u.xml.S..$LocatorLocationAdapter 0.9 5 10 1 1
o.s.u.xml.DomContentHandler 0.0745 11 55 3 0.125252525252525260662626262626262626
o.s.u.xml.XMLEventStreamWriter 0.3334 32 496 5 0.0440322580645161396
o.s.u.xml.StaxResult 0 4 6 2 0.2916666666666666655
o.s.u.xml.XMLEventStreamReader 0.3454 24 276 2 0.255434782608695691
o.s.u.xml.StaxStreamXMLReader NaN 1 0 4 NaN
o.s.c.task.TaskTimeoutException NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.task.SyncTaskExecutor NaN 1 0 0 NaN
o.s.c.task.TaskRejectedException NaN 0 0 0 NaN
o.s.c.task.S..$ConcurrencyThrottleAdapter NaN 2 1 0 NaN
o.s.c.task.S..$ConcurrencyThrottlingRunnable NaN 1 0 2 NaN
o.s.c.task.SimpleAsyncTaskExecutor 0.0897 13 78 5 0.0476923076923076904

Download XML.